8068-DarkHthrGrey-3-PC850YHDarkHthrGreyModelSide-1200W